Vrijwilligersbeleid

Leuk dat je vrijwilliger bij wmo radar wilt worden!

Iedere dag zetten tientallen vrijwilligers zich in bij wmo radar om te ondersteunen bij activiteiten en werkzaamheden. Ze zetten zich in voor alle Rotterdammers. Voor jong en oud. In Huizen van de Wijk en op straat. Ze zijn mantelzorger tot gastvrouw en schuldhulpmaatje tot activiteitenbegeleider. Wmo radar kan niet zonder vrijwilligers. Wij waarderen jouw inzet en we heten je als nieuwe vrijwilliger dan ook van harte welkom bij wmo radar!

Met het vrijwilligersbeleid formuleren we onze visie op vrijwilligerswerk bij wmo radar. Waar mogelijk trekken we één lijn; waar nodig is er ruimte voor de verschillende onderdelen om een eigen invulling te geven aan het vrijwilligersbeleid. Niet ieder onderdeel is immers hetzelfde en niet iedere vrijwilliger is hetzelfde. We gaan ervan uit dat iedere vrijwilliger een overeenkomst krijgt, met daarnaast een kopie van het vrijwilligersbeleid. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan en weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Bij wmo radar werken vele vrijwilligers in diverse functies en op verschillende plaatsen. Wij gebruiken de term ‘vrijwilliger’, hoewel niet iedereen als vrijwilliger start. We werken vanuit de visie dat we vanuit contact en een open houding aansluiten bij wensen en mogelijkheden van mensen. Kwaliteit, positiviteit en realiteit zijn kernbegrippen.

Voor wmo radar is vrijwilligerswerk in basis onbetaald werk. Wmo radar waardeert vrijwilligers in de vorm van persoonlijke aandacht, de vrijwilligersfeesten, een attentie met feestdagen en daarnaast een scala aan cursussen, trainingen en leerwerktrajecten waarmee vrijwilligers zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Kortom: wmo radar is een positieve en ondernemende organisatie, we stimuleren waar mogelijk en we accepteren grenzen waar wenselijk.

Het vrijwilligersbeleid van wmo radar in het kort

1. Vrijwilligerswerk is vrijwillig (niet vrijblijvend) onbetaald werk dat je in de eerste plaats verricht voor jezelf en daarnaast voor anderen en voor de Rotterdamse samenleving.

2. Wmo radar is een lerende organisatie waar vrijwilligers de mogelijkheid krijgen om door te groeien. Dit kan zijn door verandering van functie, locatie of project. Maar ook door deelname aan een cursus, training of leerwerktraject, welke wordt aangeboden door wmo radar.

3. Voor wmo radar is vrijwilligerswerk in de basis onbetaald werk. Wmo radar waardeert vrijwilligers in de vorm van persoonlijke aandacht, de vrijwilligersfeesten, een attentie met feestdagen en daarnaast een scala aan cursussen, trainingen en leerwerktrajecten waarmee vrijwilligers zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

4. Vrijwilligers zijn tijdens hun werkzaamheden voor wmo radar verzekerd (wettelijke aansprakelijkheid & ongevallenverzekering).

5. Zowel de vrijwilliger als de organisatie wmo radar houdt zich aan de in het vrijwilligerscontract vastgelegde afspraken.

6. Wmo radar informeert de vrijwilligers over hun rechten & plichten als medewerker van de organisatie en andersom.

7. Wmo radar heeft het recht om de vrijwilligersovereenkomst met een vrijwilliger te beëindigen wanneer deze gedurende zijn/haar werkzaamheden ontoelaatbaar gedrag vertoont of onvoldoende functioneert.

8. Wanneer een vrijwilliger met een wmo radar vrijwilligerscontract werkzaamheden uitvoert voor een andere organisatie draagt wmo radar hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Bekijk de infographic

Vrijwilligersbeleid 2021 wmo radar

1. Wmo radar & Vrijwilligers

1.1 Vrijwilligers verrichten vrijwillig, onbetaalde werkzaamheden ten behoeve van anderen, de samenleving en zichzelf. Waar nodig kunnen zij een aanvulling op de professionele inzet zijn.

1.2 Vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden en zij kunnen ook door een medewerker van wmo radar of via een andere organisatie bij wmo radar worden aangemeld. De aanmelding kan binnenkomen op verschillende plekken binnen de organisatie (o.a. de balie en de website). Vanuit de plek waar de vrijwilliger wordt aangemeld, wordt de aanmelding doorgegeven aan de begeleidende professional.

1.3 Een professional van wmo radar neemt contact op met de potentiële vrijwilliger en nodigt hem of haar uit voor een intakegesprek. Eén van de professionals in de gebieden plaatst de vrijwilliger vervolgens op een passende plek binnen de organisatie.

1.4 Iedere kandidaat-vrijwilliger krijgt een intakegesprek met een medewerker van wmo radar, waarin de volgende zaken aan de orde komen:

 • Verkenning van wensen en mogelijkheden ten aanzien van cursussen, trainingen of een van de leerwerktrajecten van wmo radar;
 • Informatieverstrekking over wmo radar als organisatie;
 • Wijze waarop de kandidaat-vrijwilliger bij wmo radar is terecht gekomen;
 • Persoonlijke situatie van een kandidaat-vrijwilliger en zijn/haar mogelijkheden en wensen, ten aanzien van vrijwilligerswerk bij wmo radar;
 • Verkenning van eventuele (lichamelijke) beperkingen/aandoeningen van de potentiele vrijwilliger waarvan betrokken medewerkers van wmo radar op de hoogte moeten zijn (zoals diabetes, epilepsie, etc.);
 • Vaststelling of en wanneer de kandidaat-vrijwilliger daadwerkelijk aan de slag gaat bij wmo radar;
 • Het maken van afspraken over eventuele vervolgstappen;
 • Weergave van bovengenoemde zaken op het intake-formulier.

1.5 Als het intakegesprek met een kandidaat-vrijwilliger positief wordt afgerond, kan diegene als vrijwilliger bij wmo radar aan de slag. Voor het bepalen van geschiktheid voor een functie wordt samen met de kandidaat-vrijwilliger tevens gekeken naar:

 • Leeftijd;
 • Passend werk- en denkniveau, ervaring met- en motivatie voor de functie die geambieerd wordt door de kandidaat-vrijwilliger;
 • Bereidheid om (bege)leiding te accepteren;
 • Bereidheid om – indien nodig voor de functie – een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen bij de gemeente. Wmo radar vergoedt de kosten;
 • Bereidheid om een vrijwilligerscontract, met de daarbij behorende rechten en plichten, te accepteren en te ondertekenen.

1.6 In sommige gevallen is bekend dat de kandidaat-vrijwilliger mantelzorger is en/of ander vrijwilligerswerk verricht. Soms wordt door wmo radar de mantelzorg geformaliseerd door een mantelzorgovereenkomst te verstrekken aan de vrijwilliger. In andere gevallen heeft de vrijwilliger een mantelzorgovereenkomst laten opmaken bij een andere organisatie. Ook kan de vrijwilliger reeds een vrijwilligersovereenkomst hebben bij een andere organisatie. Voor een evt. overeenkomst bij een andere organisatie draagt wmo radar geen enkele verantwoordelijkheid.

 

2. Documenten

2.1 Voor het aanstellen van een vrijwilliger bij wmo radar moet een kandidaat-vrijwilliger zijn of haar privé gegevens aanleveren.

2.2 De vrijwilliger geeft tijdig wijzigingen van persoonsgegevens door aan een daartoe geautoriseerde medewerker van wmo radar.

2.3 Wanneer iemand als vrijwilliger bij wmo radar start, ontvangt diegene een vrijwilligerscontract (uniform, 1 pagina) met een link naar het vrijwilligersbeleid op de website van wmo radar. Als de vrijwilliger een fysieke versie wenst kan dit uiteraard ook. In het vrijwilligersbeleid staan o.a. gedrags- en veiligheidsregels en wordt beleid met betrekking tot vergoedingen en de rechten/plichten van vrijwilligers uiteengezet.

 

3. Verzekeringen

3.1 Wmo radar heeft voor alle medewerkers en alle geregistreerde vrijwilligers een verzekering afgesloten voor WA (wettelijke aansprakelijkheid) en ongevallen. Dit betekent dat vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden goed verzekerd zijn.

 

4. Waardering vrijwilligers

4.1 Voor wmo radar is vrijwilligerswerk in de basis onbetaald werk. Er worden geen onkosten vergoed voor verrichte werkzaamheden, tenzij dit van te voren uitdrukkelijk is afgesproken en vastgelegd.

4.2 Wmo radar waardeert vrijwilligers op diverse manieren. Bij persoonlijke aangelegenheden ontvangen vrijwilligers een kleine attentie.

4.3 Iedere vrijwilliger ontvangt een eindejaarsattentie. Per onderdeel van wmo radar kan hier een andere invulling aan worden gegeven.

4.4 Er wordt per project budget gereserveerd voor zaken als lunch, werk gerelateerde reiskosten, en de eindejaarsattentie. Dergelijk budget is onderdeel van de begroting.

4.5 Een vrijwilliger van wmo radar mag verwachten dat hij of zij met persoonlijke vragen en zorgen terecht kan bij de begeleidend professional vanuit wmo radar. Tevens hebben vrijwilligers de
mogelijkheid (en het recht) om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor, kan advies geven, begeleiding en de vrijwilliger eventueel doorverwijzen. Alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt is strikt vertrouwelijk, zij hebben de plicht tot geheimhouding en zijn per mail te bereiken via: VertrouwenspersonenFSG@Facilicom.nl.

4.6 Iedere vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld zich verder te scholen middels het volgen van trainingen, cursussen en leerwerktrajecten. Deze activiteiten houden verband met het vrijwilligerswerk dat wordt verricht. Ze kunnen tevens worden beschouwd als blijk van waardering voor het werk dat wordt verricht. Desgewenst zijn er ook mogelijkheden om werkervaring op te doen binnen de verschillende onderdelen van wmo radar.

4.7 Vrijwilligers verrichten in principe vrijwilligerswerk in de wijk waar ze wonen. In enkele gevallen wordt hiervan afgeweken. De afwijkende beslissing wordt toegelicht in het vrijwilligerscontract.

 

5. Mobiliteit en scholing van vrijwilligers

5.1 Wmo radar is een leergierige organisatie die constant in beweging is. Vrijwilligers worden geactiveerd en gestimuleerd in hun groei. Op basis van behoeften en mogelijkheden kunnen vrijwilligers binnen wmo radar doorgroeien en worden zij in staat gesteld via leerwerktrajecten certificaten te behalen. Op basis van groeiende competenties van vrijwilligers kunnen zij zwaardere taken en grotere verantwoordelijkheden krijgen.

5.2 Wmo radar houdt rekening met het feit dat er vrijwilligers met diverse scholingsachtergronden en interesses binnen de organisatie werken. Zo zijn er cursussen waarvoor een bepaald minimaal Nederlandse taalniveau vereist is. Maar er zijn ook cursussen voor iedereen toegankelijk, waarbij geen vooropleidings- of taaleisen gelden.

5.3 Voorbeelden van door wmo radar aangeboden trajecten zijn: Sociale Hygiëne, BHV basis en BHV herhaling. Daarnaast heeft wmo radar vanuit de activiteiten van de organisatie een groot netwerk opgebouwd. Het opdoen van werkervaring, volgen van workshops, cursussen en opleidingen zijn derhalve zeker mogelijk en afgestemd op de wensen, ideeën en mogelijkheden van de desbetreffende vrijwilliger.

5.4 De cursussen en leerwerktrajecten worden alléén aangeboden aan vrijwilligers die werkzaam zijn voor wmo radar. Het is niet mogelijk om bij wmo radar een cursus te volgen zonder vrijwilligerswerk te doen.

5.5 Er wordt samen met de vrijwilliger gezocht naar de best mogelijke plek. Ofwel op de locatie waar de vrijwilliger bekend is, ofwel bij een plek elders – binnen of buiten wmo radar.

 

6. Rechten & Plichten (voor vrijwilligers)

6.1 Iedere vrijwilliger van wmo radar heeft recht op een vrijwilligerscontract. Daarnaast ontvangt iedere vrijwilliger het vrijwilligersbeleid.

6.2 Iedere vrijwilliger van wmo radar heeft het recht op een WA- en ongevallenverzekering voor de tijden dat hij of zij werkzaamheden verricht ten behoeve van wmo radar.

6.3 De vrijwilligers bij wmo radar voeren hun werkzaamheden uit volgens afspraak en zoals in gezamenlijk overleg is overeengekomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Bij afwezigheid of ziekte meldt de vrijwilliger dit zo spoedig mogelijk bij de betrokken begeleider op de werkplek. Stelregel binnen wmo radar is dat ziekte voor 08.00 uur ’s morgens wordt doorgegeven, een vakantieaanvraag wordt minimaal 14 dagen voorafgaand aan de afwezigheid gemeld.

6.4 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden dienen vrijwilligers van wmo radar altijd kenbaar te maken dat hij/zij vrijwilligers (en geen professionals) zijn.

6.5 Een vrijwilliger voert de taken uit zoals is overeengekomen in de vrijwilligersovereenkomst. In geval van twijfel over uitvoering van de werkzaamheden overlegt de vrijwilliger met een professional van wmo radar.

6.6 De vrijwilligers van wmo radar hebben recht op een vast moment van intervisie. Die intervisie kan per onderdeel van de organisatie verschillen en de vorm hebben van vrijwilligersoverleg, werkoverleg, een leercirkelbijeenkomst of een individueel gesprek.

6.7 Alle vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie betreffende wmo radar; zowel tijdens hun werkzaamheden als buiten de werktijden. Hierbij hanteren wij de normen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij overtreding hiervan kan na een gesprek worden besloten om de samenwerking te beëindigen.

6.8 Het onder invloed zijn van drank en/of drugs van vrijwilligers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden voor wmo radar, wordt niet getolereerd en leidt tot directe beëindiging van het vrijwilligerscontract.

 

7. Rechten & Plichten (voor wmo radar)

7.1 Wmo radar is verplicht alle vrijwilligers die zij te werk stelt goed te informeren over rechten en plichten van de vrijwilliger – én rechten en plichten van wmo radar- binnen de organisatie. De vrijwilliger ontvangt het vrijwilligerscontract en het vrijwilligersbeleid van wmo radar.

7.2 Wmo radar is verplicht vrijwilligers te verzekeren middels een WA- en ongevallenverzekering voor de tijden dat de vrijwilliger zijn of haar werkzaamheden uitvoert voor de organisatie.

7.3 Iedere vrijwilliger van wmo radar heeft recht op begeleiding vanuit de organisatie. Dit kan bij de uitvoering van werkzaamheden zowel door een professional als door een ervaren vrijwilliger worden gedaan. De begeleider maakt nieuwe vrijwilligers wegwijs binnen wmo radar en op de werkplek. Ook kan diegene aanwijzingen en uitleg geven bij werkzaamheden (peer-to-peer-begeleiding).

7.4 Te allen tijde is er ten aanzien van het vrijwilligerswerk bij wmo radar een professional betrokken waar een vrijwilliger terecht kan met persoonlijke vragen. De professional maakt afspraken over de inzet en kan zich met betrekking tot de voortgang ook laten informeren door andere professionals. Centraal bij de begeleiding staat dat de vrijwilliger gestimuleerd en ondersteund wordt bij de uitvoering van de taken. Daarnaast mag de vrijwilliger altijd eigen wensen en ideeën naar voren brengen.

7.5 Wmo radar organiseert met betrokken vrijwilligers op dezelfde werkplek met vaste regelmaat een vrijwilligers- c.q. werkoverleg. Centraal onderdeel tijdens dit overleg is de uitwisseling van ervaringen tussen vrijwilligers, en het evalueren van/maken van afspraken ten aanzien van de verschillende werkzaamheden.

7.6 Wmo radar gaat vertrouwelijk om met de gegevens van alle medewerkers waarbij wij uiteraard de normen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) hanteren.

 

Vragen?

Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact op met jouw begeleider vanuit wmo radar op de werkvloer of bel het 010-nummer van de plaats waar je als vrijwilliger werkzaam bent.

Bedankt voor je inzet en veel succes gewenst!

Samen aan de slag.

Wij waarderen het dat je vrijwilliger wilt zijn bij wmo radar en hopen dat je middels het vrijwilligersbeleid goed op de hoogte bent om jouw werkzaamheden op een prettige manier uit te voeren.

Download het vrijwilligersbeleid als PDF